Ανέγερση κτιρίου ΠΡΟ-ΚΑΤ Α.Τ. Και Τ.Α. Αλεξάνδρειας Ημαθίας

Συμβατική ονομασία: Ανέγερση κτιρίου ΠΡΟ-ΚΑΤ Α.Τ. Και Τ.Α. Αλεξάνδρειας Ημαθίας
Τελική δαπάνη: 686.252 €
Ημερομηνία υπογραφής: 20/08/2002
Ημερομηνία περαίωσης:
2/04/2003
Σύντομη περιγραφή: Ανέγερση προκατασκευασμένων κτιρίων αστυνομικού τμήματος και τμήματος ασφαλείας στην Αλεξάνδρεια Ημαθίας.