Παροχή υπηρεσιών αναφορικά με τη λειτουργία, τη συντήρηση, την επιθεώρηση, την επισκευή και την αποκατάσταση των πάσης φύσεως βλαβών και δυσλειτουργιών των πάσης φύσεως τεχνικών εγκαταστάσεων του Ολυμπιακού Ιππικού Κέντρου

Συμβατική ονομασία: Παροχή υπηρεσιών αναφορικά με τη λειτουργία, τη συντήρηση, την επιθεώρηση, την επισκευή και την αποκατάσταση των πάσης φύσεως βλαβών και δυσλειτουργιών των πάσης φύσεως τεχνικών εγκαταστάσεων του Ολυμπιακού Ιππικού Κέντρου
Τελική Δαπάνη: 2.043.139 €
Ημερομηνία υπογραφής: 25/08/2004
Ημερομηνία περαίωσης:
 
Σύντομη περιγραφή: Κ/Ξ ΕΤΕΘ ΑΕ-J&P ΑΒΑΞ ΑΕ-ΤΕΡΝΑ ΑΕ- ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ