Κατασκευή τοίχων αντιστηρίξεως αγωγού φυσικού αερίου

Συμβατική ονομασία: Κατασκευή τοίχων αντιστηρίξεως αγωγού φυσικού αερίου
Τελική Δαπάνη: 56.663.165 δρχ
Ημερομηνία υπογραφής: 13/06/1994
Ημερομηνία περαίωσης: 31/12/1994
Σύντομη περιγραφή: