Χαλύβδινο δίκτυο κατανομής 19BAR – Ανατολικός κλάδος Β (Αθήνα)

Συμβατική ονομασία: Χαλύβδινο δίκτυο κατανομής 19BAR – Ανατολικός κλάδος Β (Αθήνα)
Τελική Δαπάνη: 2.027.887.745 δρχ
Ημερομηνία υπογραφής: 1/03/1995
Ημερομηνία περαίωσης:
28/05/1998
Σύντομη περιγραφή: Κ/Ξ Ε.Τ.Ε.Θ. Α.Ε.- ΕΚΚΟΝ Α.Ε.
Κατασκευή Χαλύβδινου Δικτύου Κατανομής 19BAR Β' Αττικής. Το έργο περιλαμβάνει την κατασκευή 35.105 μέτρα μήκους χαλύβδινου αγωγού 18”, 14”, 10”, 8” και 6”, την κατασκευή 22 βανοστασίων και 2 ηλεκτροκίνητων σταθμών παραλαβής και αποστολής ξέστρου.