Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού και παράδοση σε λειτουργία συστήματος παροχής νερού στο μετρητικό σταθμό Στρυμονοχωρίου του συστήματος μεταφοράς φυσικού αερίου

Συμβατική  νομασία: Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού και παράδοση σε λειτουργία συστήματος παροχής νερού στο μετρητικό σταθμό Στρυμονοχωρίου του συστήματος μεταφοράς φυσικού αερίου
Τελική δαπάνη: 110.889.407 δρχ
Ημερομηνία υπογραφής: 16/09/1997
Ημερομηνία περαίωσης:
09/09/1998
Σύντομη περιγραφή: Πλήρης κατασκευή υδρογεώτρησης με τελική διάμετρο 15 1/2” και προεκτιμώμενο βάθος 110+20 μέτρα. Το έργο εκτελέστηκε στη περιοχή που βρίσκεται 1.5 χλμ. νοτιοδυτικά του Μετρικού Σταθμού Φ.Α. Στρυμονοχωρίου της Δ.Ε.Π.Α.