97122 Δ.Ε. Κατασκευή Εθν. Οδού Αθηνών - Λαρίσης Τμήμα: Κρόκιο – Βελεστίνο

Συμβατική ονομασία: 97122 Δ.Ε. Κατασκευή Εθνικής Οδού Αθηνών-Λαρίσης: Τμήμα Κρόκιο-Βελεστίνο
Τελική δαπάνη: 123.228.360 δρχ
Ημερομηνία υπογραφής: 11/06/1962
Ημερομηνία περαίωσης:
31/10/1967
Σύντομη περιγραφή: Κατασκευή τμήματος της οδού Πειραιώς – Αθηνών – Λαρίσης από την τοποθεσία Κρόκιο (χ.θ. 82+060,60) μέχρι την τοποθεσία Βελεστίνο (χ.θ. 104+401,96) της Εθνικής Οδού Βόλου – Λάρισας. Η σύμβαση ανατέθηκε από το Υπουργείο Δημόσιων Έργων και περιλαμβάνει την κατασκευή τμήμα οδοποιίας διπλής κατεύθυνσης με έναν κλάδο ανά κατεύθυνση. Επίσης περιλαμβάνεται η αποκατάσταση της υφιστάμενης εθνικής οδού Μικροθηβών – Βελεστίνου στα τμήματα που τέμνεται με την νέα οδό και σε όσο μήκος απαιτείται.