7571010 Δ.Ε. Συμπληρωματικά έργα Εσωτερικής Περιφερειακής Θεσσαλονίκης

Συμβατική ονομασία: Συμπληρωματικά έργα Εσωτερικής Περιφερειακής Θεσσαλονίκης
Τελική δαπάνη: 96.947.287 δρχ
Ημερομηνία υπογραφής: 30/01/1981
Ημερομηνία περαίωσης:
30/06/1983
Σύντομη περιγραφή: