7571005 Δ.Ε. Ολοκλήρωση Κόμβου Δερβενίου, Παράκαμψης Λαγυνών – Καβαλαρίου

Συμβατική ονομασία: 7571005 Δ.Ε. Ολοκλήρωση Κόμβου Δερβενίου, Παράκαμψης Λαγυνών – Καβαλαρίου
Τελική δαπάνη: 89.758.405 δρχ
Ημερομηνία υπογραφής: 30/09/1981
Ημερομηνία περαίωσης:
30/07/1982
Σύντομη περιγραφή: