87101 Δ.Ε. Οδικό κύκλωμα Χαλκιδικής Τμήμα: Πολύχρονο – Παλιούρι

Συμβατική ονομασία: 87101 Δ.Ε.Οδικό Κύκλωμα Χαλκιδικής: Τμήμα Πολύχρονο-Παλιούρι
Τελική δαπάνη: 53.000.000 δρχ
Ημερομηνία υπογραφής: 11/08/1965
Ημερομηνία περαίωσης:
31/07/1971
Σύντομη περιγραφή: