8371034 Δ.Ε. Συντήρηση – βελτίωση κλπ της Ε.Ο. 2 Θεσ/νίκης – Τουρκικών Συνόρων Χ.Θ. 90+600 – Χ.Θ. 122+200 (Ποδοχώρι)

Συμβατική ονομασία: 8371034 Δ.Ε. Συντήρηση – βελτίωση κλπ της Ε.Ο. 2 Θεσ/νίκης – Τουρκικών Συνόρων Χ.Θ. 90+600 – Χ.Θ. 122+200 (Ποδοχώρι)
Τελική δαπάνη: 24.591.174 δρχ
Ημερομηνία υπογραφής: 18/05/1984
Ημερομηνία περαίωσης:
30/11/1984
Σύντομη περιγραφή: Κατασκευή τοίχου αντιστήριξης για προστασία του πρανούς της οδού από τα κύματα και κατασκευή ασφαλτικών ταπήτων σε διάφορα σημεία για την εξάλειψη ανωμαλιών του οδοστρώματος και ενίσχυση του οδοστρώματος.