Σύμβαση αρ. 1241701 Κατασκευή μόνιμης οδού προσπέλασης (τμήμα Δ) μήκους 7,2km Y.H.E. Θησαυρού Νέστου

Συμβατική ονομασία: Σύμβαση αρ. 1241701 Κατασκευή μόνιμης οδού προσπέλασης (τμήμα Δ) μήκους 7,2km Y.H.E. Θησαυρού Νέστου
Τελική δαπάνη: 301.724.900 δρχ
Ημερομηνία υπογραφής: 7/11/1984
Ημερομηνία περαίωσης:
30/06/1987
Σύντομη περιγραφή: Η εργολαβία αφορά στην κατασκευή του τμήματος Δ της κύριας προσπέλασης του ΥΗΕ Θυσαυρού Νέστου, μήκους 7224μ. Περιλαμβάνονται εκσκαφές για τη διάνοιξη οδού και θεμελίων, κατασκευή τάφρων, πλακοσκεπών οχετών, γεφυρών απο προεντεταμένο σκυρόδεμα, ερεισμάτων – ρείθρων, στρώσεων υπόβασης, βάσης και ερεισμάτων πάχους 10εκ., ασφαλτικών στρώσεων, επένδυσης πρανών επιχωμάτων με φυτικές γαιές και σήμανσης της οδού.