9031502 Δ.Ε. Βελτίωση της υπ'αριθμ. 2 Ε.Ο. Θεσ/νίκης-Γεφ. Κήπων στο τμήμα από Χ.Θ. 201+200 μέχρι Χ.Θ. 213+200 (παράκαμψη Τυμπάνων)

Συμβατική ονομασία: 9031502 Δ.Ε. Βελτίωση της υπ'αριθμ. 2 Ε.Ο. Θεσ/νίκης - Γέφυρας Κήπων στο τμήμα από Χ.Θ. 201+200 μέχρι Χ.Θ. 213+200 (παράκαμψη Τυμπάνων)
Τελική δαπάνη: 920.000.000 δρχ
Ημερομηνία υπογραφής: 9/09/1991
Ημερομηνία περαίωσης:
15/03/1995
Σύντομη περιγραφή: