9171541 Δ.Ε. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΟΥ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΠΟ Χ.Θ. 4+740 ΜΕΧΡΙ Χ.Θ. 7+556

Συμβατική ονομασία: Κατασκευή οδού Παράκαμψης Καβάλας από Χ.Θ. 4+740 μέχρι Χ.Θ. 7+556
Τελική δαπάνη: 930.000.000 δρχ
Ημερομηνία υπογραφής: 15/11/1991
Ημερομηνία περαίωσης:
9/9/1993
Σύντομη περιγραφή: