Βελτίωση της υπ'αριθ. 2 Ε.Ο. Θεσ/νίκης-Γεφ. Κήπων στο τμήμα από Χ.Θ. 199+200 έως Χ.Θ. 201-200 (παράκαμψη Παραδείσου)

Συμβατική ονομασία: Βελτίωση της υπ'αριθ. 2 Ε.Ο. Θεσ/νίκης-Γεφ. Κήπων στο τμήμα από Χ.Θ. 199+200 έως Χ.Θ. 201+200 (Παράκαμψη Παραδείσου)
Τελική δαπάνη: 320.000.000 δρχ
Ημερομηνία υπογραφής: 17/12/1991
Ημερομηνία περαίωσης:
28/2/1995
Σύντομη περιγραφή: