Εκτέλεση εργασιών κατασκευής του αυτοκινητοδρόμου με τα σύνοδά του έργα στο τμήμα Παράκαμψης Λάρισας (ανατολική) από Χ.Θ. 346+000 μέχρι Χ.Θ. 368+000

Συμβατική ονομασία: Εκτέλεση εργασιών κατασκευής του αυτοκινητοδρόμου με τα σύνοδά του έργα στο τμήμα Παράκαμψης Λάρισας (ανατολική) από Χ.Θ. 346+000 μέχρι Χ.Θ. 368+000
Τελική δαπάνη: 30.680.436.936,00 δρχ
Ημερομηνία υπογραφής: 01/08/1995
Ημερομηνία περαίωσης:
30/07/1999
Σύντομη περιγραφή: Κ/Ξ “ΤΕΓΚ Α.Ε.-ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ Α.Ε.-ΖΕΥΣ Α.Τ.Ε.-ΕΤΕΘ Α.Ε.”
Εκτέλεση εργασιών πλήρους κατασκευής του αυτοκινητοδρόμου με τα συνοδά του έργα στο τμήμα Παράκαμψης Λάρισας (ανατολική) από Χ.Θ. 346+000 μέχρι 358+000 του αυτοκινητοδρόμου Πάτρα- Αθήνα  - Θεσσαλονίκ η- Εύζωνοι.