Μελέτη-Κατασκευή, Αυτοχρηματοδότηση και Εκμετάλλευση της Ελεύθερης Λεωφόρου Ελευσίνας-Σταυρού- Α/Δ Σπάτων και Δυτικής Περιφερειακής Λεωφόρου Υμηττού (2)

Συμβατική ονομασία: Μελέτη-Κατασκευή, Αυτοχρηματοδότηση και Εκμετάλλευση της Ελεύθερης Λεωφόρου Ελευσίνας-Σταυρού- Α/Δ Σπάτων και Δυτικής Περιφερειακής Λεωφόρου Υμηττού 2
Τελική δαπάνη: 19.662.509 δρχ
Ημερομηνία υπογραφής: 18/06/1996
Ημερομηνία περαίωσης:
ΕΡΓΟ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ
Σύντομη περιγραφή: Κ/Ξ ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟΣ (Κ/Ξ J&P ΑΒΑΞ Α.Ε.-ΕΤΕΘ Α.Ε. ΕΡΓΟΥ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ Α18β ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ-ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ (Κ/Ξ ΓΕΦΥΡΑΣ ΣΤΑΥΡΟΥ))