Μελέτη-Κατασκευή, Αυτοχρηματοδότηση και Εκμετάλλευση της Ελεύθερης Λεωφόρου Ελευσίνας-Σταυρού- Α/Δ Σπάτων και Δυτικής Περιφερειακής Λεωφόρου Υμηττού (3)

Συμβατική ονομασία: Μελέτη-Κατασκευή, Αυτοχρηματοδότηση και Εκμετάλλευση της Ελεύθερης Λεωφόρου Ελευσίνας-Σταυρού- Α/Δ Σπάτων και Δυτικής Περιφερειακής Λεωφόρου Υμηττού 3
Τελική δαπάνη: 30.814.380 δρχ
Ημερομηνία υπογραφής: 18/06/1996
Ημερομηνία περαίωσης:
ΕΡΓΟ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ
Σύντομη περιγραφή: Κ/Ξ ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟΣ (ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΑΒΑΞ Α.Ε.-Ε.Τ.Ε.Θ. Α.Ε. (Κ/Ξ ΣΗΡΑΓΓΑΣ ΠΟΔΟΝΙΦΤΗ)