9471597 Οδική σήραγγα Ραψομμάτη και Προσβάσεις Κ.Ε. 1220

Συμβατική ονομασία: Οδική σήραγγα Ραψομμάτη και Προσβάσεις Κ.Ε. 1220
Τελική δαπάνη: 13.349.967 €
Ημερομηνία υπογραφής: 27/08/1999
Ημερομηνία περαίωσης:
27/03/2003
Σύντομη περιγραφή: Κ/Ξ ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε.- ΑΒΑΞ Α.Ε.- Ε.Τ.Ε.Θ. Α.Ε.
Κατασκευή του αριστερού κλάδου της οδικής σήραγγας Ραψομμάτη επί του οδικού άξονα Τρίπολη – Καλαμάτα, συνολικού μήκους 1314.76μ. και των εκατέρωθεν οδικών προσβάσεων, συνολικού μήκους 850μ.. Περιλαμβάνονται οι εργασίες διάνοιξης, άμεσης υποστήριξης, τελικής επένδυσης αυτής, και οι απαραίτητες επεμβάσεις για την προστασία – επένδυση των μετώπων στις θέσεις εισόδου – εξόδου και η κατασκευή των εγκαταστάσεων εξυπηρέτησης και λειτουργίας της.