Έργα υποδομής προσωρινών οικισμών σεισμοπλήκτων σε τέσσερις θέσεις του Δήμου Φυλής

Συμβατική ονομασία: Έργα υποδομής προσωρινών οικισμών σεισμοπλήκτων σε τέσσερις θέσεις του Δήμου Φυλής
Τελική δαπάνη: 325.783.641 δρχ
Ημερομηνία υπογραφής: 6/12/1999
Ημερομηνία περαίωσης:
5/02/2000
Σύντομη περιγραφή: Αντικείμενο του έργου είναι η εκτέλεση εργασιών υποδομής προκατασκευασμένων οικισμών και των λοιπών εργασιών διαμόρφωσης του περιβάλλοντος για τη δημιουργία προσωρινών οικισμών σε τέσσερις θέσεις του Δήμου Φύλης.
Η αναγκαιότητα προέκυψε για τη στέγαση μέρους των κατοίκων των σεισμοπαθών περιοχών της πρωτεύουσας από τον καταστροφικό σεισμό της 7ης Σεπτεμβρίου 1999.