Εγνατία Οδός: Εργασίες προστασίας πρανών εκσκαφών περιοχής Αγίας Αναστασίας Ιωαννίνων (1.3.1)

Συμβατική ονομασία: Εγνατία Οδός: Εργασίες προστασίας πρανών εκσκαφών περιοχής Αγίας Αναστασίας Ιωαννίνων (1.3.1)
Τελική δαπάνη: 2.928.833 €
Ημερομηνία υπογραφής: 10/08/2001
Ημερομηνία περαίωσης:
31/05/2002
Σύντομη περιγραφή: Κ/Ξ Ε.Τ.Ε.Θ. Α.Ε. - ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. - ΘΕΜΕΛΙΟΔΟΜΗ Α.Ε.
Εκτέλεση των καθορισμένων από τις γεωτεχνικές μελέτες μέτρων προστασίας, ώστε να εξασφαλιστεί  ευστάθεια και η ενίσχυση των ορυγμάτων της Εγνατίας Οδού από Χ.Θ. 0+000 μέχρι την Χ.Θ. 1+840 και από Χ.Θ. 3+010 έως Χ.Θ. 3+350 του τμήματος Αγία Αναστασία – Αρχή σήραγγας Δωδώνης (1.3.1) της Εγνατίας Οδού.