87101 Δ.Ε Οδικό κύκλωμα Χαλκιδικής Τμήμα: Νικήτη – Όρμος Παναγιάς

Συμβατική ονομασία: 87101 Δ.Ε. Οδικό Κύκλωμα Χαλκιδικής: Τμήμα Νικήτη-Όρμος Παναγιάς
Τελική δαπάνη: 23.843.618 δρχ
Ημερομηνία υπογραφής: 7/05/1968
Ημερομηνία περαίωσης:
23/09/1972
Σύντομη περιγραφή:  Εργασίες κατασκευής της επαρχιακής οδού Νικήτης - Όρμου Παναγιάς από Χ.Θ. 134+200 έως Χ.Θ. 127+530.