Εγνατία Οδός:Υπολειπόμενες εργασίες ολοκλήρωσης του τμήματος 13.8 της παράκαμψης Καβάλας στην περιοχή από Χ.Θ. 13+000 έως 14+000 (13.8Ν)

Συμβατική ονομασία: Εγνατία Οδός:Υπολειπόμενες εργασίες ολοκλήρωσης του τμήματος 13.8 της παράκαμψης Καβάλας στην περιοχή από Χ.Θ. 13+000 έως 14+000 (13.8Ν)
Τελική δαπάνη: 702.997 €
Ημερομηνία υπογραφής: 27/01/2003
Ημερομηνία περαίωσης:
27/03/2003
Σύντομη περιγραφή: