Εγνατία Οδός: στοιχειώδης συντήρηση του τμήματος από κόμβο Κ1 Θεσ/νίκης μέχρι Στρυμόνα (2005-2009)

Συμβατική ονομασία: Εγνατία Οδός: στοιχειώδης συντήρηση του τμήματος από κόμβο Κ1 Θεσ/νίκης μέχρι Στρυμόνα (2005-2009)
Τελική δαπάνη: 9.293.384 €
Ημερομηνία υπογραφής: 13/01/2006
Ημερομηνία περαίωσης:
30/04/2009
Σύντομη περιγραφή: Το έργο αφορά στην τεχνική αστυνόμευση και στοιχειώδη συντήρηση οδού και σηράγγων, την λειτουργία του αυτοκινητοδρόμου, που περιλαμβάνει τις εργασίες της χειμερινής συντήρησης και την αντιμετώπιση έκτακτων περιστατικών, και τις εργασίες βελτίωσης για την κάλυψη αναγκών λειτουργίας της οδού.