Κατασκευή οδού Απομαρμά-Αγ. Δέκα (Καστέλλι) (Χ.Θ. 29+990- Χ.Θ. 37+900)

Συμβατική ονομασία: Κατασκευή οδού Απομαρμά-Αγ. Δέκα (Καστέλλι) (Χ.Θ. 29+990- Χ.Θ. 37+900)
Τελική δαπάνη: 41.256.502 €
Ημερομηνία υπογραφής: 14/02/2007
Ημερομηνία περαίωσης:
30/06/2014
Σύντομη περιγραφή: Το έργο αφορά στην κατασκευή δίιχνης αρτηρίας πλάτους 12.50μ από τον οικισμό Απομαρμά μέχρι τον οικισμό Καστέλλι. Αναλυτικότερα, περιλαμβάνεται διαμόρφωση του ισόπεδου κόμβου Καστελλίου και κατασκευή ανισόπεδου κόμβου Μορονίου, διευθέτηση ρεμάτων, κατασκευή της σήραγγας Πλουτής και Απομαρμά.