ΤΕΧΝΟΠΟΛΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ- ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ (ΦΑΣΗ Α') Έργο 1: Δίκτυα ύδρευσης, άρδευσης,αποχέτευσης ακαθάρτων και ομβρίων Έργο 2: Οδικά Δίκτυα Έργο 3: Δίκτυα υποδομής Η/Μ εγκαταστάσεων

Συμβατική ονομασία: ΤΕΧΝΟΠΟΛΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ- ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ (ΦΑΣΗ Α') Έργο 1: Δίκτυα ύδρευσης, άρδευσης,αποχέτευσης ακαθάρτων και ομβρίων Έργο 2: Οδικά Δίκτυα Έργο 3: Δίκτυα υποδομής Η/Μ εγκαταστάσεων
Τελική δαπάνη: 1.710.308 €
Ημερομηνία υπογραφής: 30/06/2007
Ημερομηνία περαίωσης:
30/07/2008
Σύντομη περιγραφή: Στο έργο περιλαμβάνεται η κατασκευή του δικτύου ύδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης ακαθάρτων και ομβρίων, η κατασκευή των οδικών δικτύων, η κατασκευή δικτύων υποδομής Η/Μ εγκαταστάσεων και η κατασκευή συμπληρωματικών έργων υποδομής και έργων περιβάλλοντος χώρου.