Κατασκευή διάδρομου – τροχόδρομου – δαπέδων Α/Φ & εγκ/σεις φωτοσημάνσεως εις νέον Α/Α Ρόδου εις θέσιν Κρεμαστή – Παραδείσι

Συμβατική ονομασία: Κατασκευή Διαδρόμου-Τροχοδρόμου-Δαπέδων Αεροσκαφλων και Εγκαταστάσεις Φωτοσήμανσης εις νέον Α/Δ Ρόδου εις θέσιν Κρεμαστή -Παραδείσι
Τελική δαπάνη: 238.000.000 δρχ
Ημερομηνία υπογραφής: 3/01/1972
Ημερομηνία περαίωσης:
31/06/1977
Σύντομη περιγραφή: