Αναβάθμιση Σιδηροδρομικής Γραμμής Οινόης-Χαλκίδας

Συμβατική ονομασία: Αναβάθμιση Σιδηροδρομικής Γραμμής Οινόης-Χαλκίδας
Τελική Δαπάνη: 20.461.753 €
Ημερομηνία υπογραφής: 13/06/2007
Ημερομηνία περαίωσης: 30/11/2010
Σύντομη περιγραφή: Κ/Ξ ΓΑΝΤΖΟΥΛΑΣ ΑΤΕΕ-Ε.Τ.Ε.Θ. Α.Ε.